هر روزتان نوروز

بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار

هر روزتان نوروز
بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار _سعدی خرید آنلاین محصولات کلید‌واژههر روزتان نوروزنوروز ۱۴۰۳ووددن