طبقه و نظم دهنده روی کابینت از چوب گیلاس و راش

شکاف چوب گیلاس با رزین مسین ترمیم گشته است. سطح روی نظم دهنده از چوب گیلاس با لبه طبیعی آن است.دسته‌بندیآشپزخانههنری و دکورکلید‌واژهطبقهنظم دهندهکابینتچوب گیلاسچوب راش17 بازدید