طبقه و نظم دهنده روی کابینت از چوب گیلاس و راش

شکاف چوب گیلاس با رزین مسین ترمیم گشته است. سطح روی نظم دهنده از چوب گیلاس با لبه طبیعی آن است. اتمام موجودی دسته بندیآشپزخانههنری و دکورواژه کلیدیطبقهنظم دهندهکابینتچوب گیلاسچوب راش400 بازدید