زیر شعمی و جا عودی از چوب سیب با لبه طبیعی

  • زیر شعمی و جا عودی از چوب سیب با لبه طبیعی
  • زیر شعمی و جا عودی از چوب سیب با لبه طبیعی
1,500,000 ریال | تمام شدزیر شعمی چوبی، جا عودی چوبی با لبه طبیعی از درخت سیب عمر درخت(سال): ۴۰ زمان خشک(سال): بیش از ۲ اندازه(سانتیمتر): ۴۳/۹/۲ وزن(گرم): - مواد درزگیر و پایدار کننده: بتونه نوع ماده پوششی نگهدارنده: روغن گیاهی بزرک (جوشانده شده)دسته‌بندیهنری و دکورکلید‌واژهزیر شعمی چوبیجای عود چوبیچوب سیبلبه طبیعی چوب170 بازدید
تخته آشپزی چوب سیبتخته آشپزی سرو پذیرایی چوبی سیب با لبه طبیعی تمیز شده