زیر شعمی و جا عودی از چوب سیب با لبه طبیعی

زیر شعمی و جای عود چوبی با لبه طبیعی از درخت سیب

  • زیر شعمی و جا عودی از چوب سیب با لبه طبیعی
  • زیر شعمی و جا عودی از چوب سیب با لبه طبیعی
1 ریالزیر شعمی چوبی، جا عودی چوبی با لبه طبیعی از درخت سیب عمر درخت(سال): ۴۰ زمان خشک(سال): بیش از ۲ اندازه(سانتیمتر): ۴۳/۹/۲ وزن(گرم): - مواد درزگیر و پایدار کننده: بتونه نوع ماده پوششی نگهدارنده: روغن گیاهی بزرک (جوشانده شده)دسته‌بندیهنری و دکورکلید‌واژهزیر شعمی چوبیجای عود چوبیچوب سیبلبه طبیعی چوب15215 بازدید
تخته آشپزی چوب سیبتخته آشپزی چوب سیبتخته آشپزی سرو پذیرایی چوبی سیب با لبه طبیعی تمیز شده