روغن بزرک یا روغن کتان

روغن بزرک یا روغن کتان
روغن بزرک که از دانه های خشک و رسیدۀ گیاه کتان گرفته می شود یکی از بهترین روغن های گیاهی برای نگهداری چوب است
دسته بندیدانشنامه